Yükleniyor...
Geç
Desan Isıl İşlem 2013 yılından bugüne faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir.
Daima sektörün en güncel teknolojilerini bünyesinde barındıran Desan Isıl İşlem en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak parolasıyla 2013 yılında kurulmuştur. Bünyemizde Alman ve İsviçre menşeli Continue (Bantlı) ve Kamaralı Fırınlar bulunmaktadır.
Aylık 500 tondan fazla ürün işleme kapasitemiz ile hızlı, kaliteli ve sertlik ölçüm analizleri yaparak hizmet sunmaktayız. Hizmetlerimiz: Sertleştirme, meneviş işlemi, gerilim giderme tavlaması, normalizasyon, yeniden kristalleştirme, yumuşatma tavlaması, Karbonitrasyon ve sementasyon.

Hizmetlerimiz

METALLERDE ISIL İŞLEMİN ESASI
Metal malzemelerde şekil değiştirme işlemi içindeki atomlarının bilye gibi birbiri üzerinden kaymaları neticesinde gerçekleşir. Bu yüzden metal malzemeler, seramik ve plastik malzemelerden farklı olarak kırılmadan şekil alarak tel ve levha haline gelebilirler. Metal malzemelerde ısıl işlemin esası içerisindeki atomların dizilim şekli ve birbiri üzerinden kayma mekanizmalarını etkileyerek malzemenin sertlik, uzayabilme gibi mekanik özelliklerini istenilen yönde değiştirme işlemine dayanır. Bu işlemi gerçekleştirmek için sıcaklık ve süre iki önemli etkendir. Çelik malzemeler demir yanında cinsine bağlı olarak %2’ ye kadar varan oranda karbon içerebilir. Ayrıca çeliklerde mangan, molibden, nikel, krom gibi alaşım elementleri de cinsine bağlı olarak bulunur. Çelikler karbon ve alaşım elementleri içeriklerine göre değişik kodlamalarla sınıflandırılır. Ayrıca çelik içerisinde yüksek derecede kırılganlık yapan fosfor ve kükürt miktarlarının azlık oranlarına bağlı olarak da çelik kaliteleri belirlenebilir. Çeliğin içerisindeki elementler içinde karbon atomların dizilim şekli ve birbiri üzerinden kayma mekanizmalarını önemli ölçüde etkileyebildiği için karbon oranı ısıl işlemde çok önemli bir etkendir. Su nasıl havada bazen kar, yağmur, bulut veya parçalı bulutlu gibi değişik biçimde bulunuyorsa karbon da çelik içerisinde sıcaklık ve soğuma koşuluna göre farklı biçimlerde bulunur. Ayrıca çeliğin karbon ve alaşım elemanlarınca içeriği uygulanacak ısıl işlem sıcaklık ve sürelerini etkiler.
SERTLEŞTİRME İŞLEMİ
Çelikler 850 °C gibi (alaşım türüne göre 50-100 °C değişir) yüksek sıcaklığa ısıtılır. Bu sıcaklıkta çelik içerisindeki atomların dizilim şekli küp hacmi içerisinde varsayıldığında; bitişik dizili her bir küp içerisinde atomlar, kübün köşelerinde ve kübün yüzeylerinin ortalarına gelecek şekilde konumlanırlar. Bu yapıya kübik yüzey merkez, kübik yüzey merkezli (KYM) yapıdaki demire de östenit denir. Östenit yapıdaki saf bir demirde küp hacminin merkezinde hiç atom olmaz; ancak içerisinde bulunan karbon bu küp hacimlerinin merkezine yerleşir. Östenitleştirme sıcaklığından kendi halinde soğutulmaya bırakılan çelik oda sıcaklığına geldiğinde kafes merkezinde duran karbon yerini terk etmiştir. KYM yapıdaki östenit değişmiş bu sefer varsayılan kübün hacim merkezinde ve köşelerinde demir atomları olacak şekilde dizilim (KHM) gerçekleşmiştir. Bu demirin bu yapısına ferritik yapı denir. Östenitleştirme sıcaklığından belirli bir düşük sıcaklığa, belirli hızda ani soğutma gerçekleştirilirse KYM içine yerleşmiş olan karbon kaçamaz, ölçüleri değişmiş şekilde bir kafes hücresi oluşur. Bu yapıya martenzitik yapı adı verilir. Martenzitik yapıda karbon demir atomlarının birbiri üzerinden kaymasına engel oluşturur. Böylece çelik malzeme sert ve kırılgan bir özellik kazanır.
MENEVİŞ İŞLEMİ
Adını işlem sonrası çelik yüzeyinde görülen renklenmeden dolayı almıştır. Hızlı soğutma sonucu oluşan sertleşmiş çelikte martenzit yapıların yanında yer yer sertlik kazanmamış artık östenit yapılar bulunur. Menevişleme işleminde çelikler cinsine göre 150 – 650 °C sıcaklıkta belirli bir süre bekletilerek karbon ve demir atomlarının biraz daha dengeli konuşlanması sağlanır artık östenit yapılar giderilir. Martenzit yapıdaki karbon dışarı çıkarak Fe2C- tipi karbürler oluşur. Bunlar da kayma bantlarını kilitlediği için yapı yine eski değeri kadar yüksek olmasa da oldukça serttir ama kırılganlık önemli ölçüde giderilir. Şekil değiştirebilirlik birkaç katına kadar çıkabilir. Tok bir malzeme elde edilmiştir. Sertleştirme ve sonrasında yapılan menevişleme işlemlerin bütününe Islah İşlemi adı verilir.
GERİLİM GİDERME TAVLAMASI İŞLEMİ
Bu işlem ile parça içinde oluşmuş iç gerilmeler giderilir. İç gerilmeler metal içinde baskılı kalmış kuvvetlerdir. Soğutmadaki bölgesel dengesizlikler, soğuk şekillendirmedeki bölgesel dengesizlikler genelde oluşma nedenidir. Bu kuvvetler ince boyutlara işleme yapıldığında, ilave yükler uygulandığında ve yüksek sıcak ortamlarda açığa çıkıp etkisini gösterir. Tasarım sonrası uygulamalarda beklenmedik durumlar oluşur. Çelikler için 600 °C ±50 genelde gerilim giderme işlemi için uygulanan sıcaklıktır. İç gerilmenin boyutu işlem sıcaklığı ve süresini etkiler. Atomsal düzen bozulmak istenmediği için metal parçanın menevişlenmiş olduğu sıcaklığa çıkılmaz.
NORMALİZASYON İŞLEMİ
Metal malzeme içerisinde atomların düzenli dizili olduğu bölgelere tane adı verilir. Taneler metal yapı içerisinde birbirine temas halinde bulunur. Taneler arasında kalan ince kalınlıklı yüzeyler tane sınırı olarak tanımlanmıştır. Tane sınırları taneleri ağ gibi çevrelemiştir. Tane sınırlarında atomlar düzensizdir ve boşluklu bir yapı oluştururlar. Döküm ve şekil değiştirme sonrası metal yapı içerisinde yer yer oluşmuş iri taneli yapılar, normalizasyon işlemi ile giderilir. Normal tavlama işlemi tane boyutlarını küçültmek ve mümkün mertebe birbirine eşit seviyeye getirmek için yapılır. Bu sayede düzensiz ve boşluklu yapıya sahip olan tane sınırları da incelmiş, boşluk vs. gibi hata boyutları da küçültülmüş olur. Taneler iri olmadığı için büyük ve daha düzenli dizili olmayan bir alanda kayma mekanizmalarına karşı direnç de artar. Böylelikle hem sert, mukavim; hem de kopmadan uzayabilen tok özellikte malzemeler elde edilir. Normalizasyon işleminde sertleştirmedeki gibi östenitleştirme sıcaklıklarına (800 °C civarı) çıkılır; ancak tanelerin irileşmesinden kaçınmak için sıcaklık seviyeleri ve uygulama süreleri biraz daha düşük tutulur. Soğutma yavaş ve kontrollü (havada vs.) şekilde olur.
YENİDEN KRİSTALLEŞTİRME (REKRİSTALİZASYON TAVLAMASI) İŞLEMİ
Soğuk şekil değiştirmeye (soğuk presleme, çekme, bükme vs.) zorlanan parçalar şekil değiştirme devam ettikçe sertleşir ve uzayabilme özellikleri azalmaya başlar. Bu duruma petleşme adı verilir. Örneğin; ince bir teli aynı noktadan aşağı yukarı büktüğünüzde sonraki bükümlerinizde zamanla daha fazla kuvvet uygulamanız gerekir ve sonunda tel kopar. Petleşmenin nedeni metal atomları birbiri üzerinden kayarken kusurlu dizilmiş hatların yapı içerisinde belli noktalarda toplanıp yoğunlaşarak kayma hareketlerini engellemesidir. Malzeme biraz daha zorlanırsa yoğun toplanmış hatalı bölgeler nedeni ile zayıf noktalardan kırılmalar oluşur. Bu kırılmalar hızla birleşerek kopmaya neden olur. Bu tavlama metodunda soğuk şekillendirme sonucu iç yapısı bozulmuş metalin verilen ısının etkisiyle uygun sıcaklıkta atomlarının yeniden dizilmesi sağlanır. Böylece metal sertlik, % uzama gibi eski metalik özelliklerini yeniden kazanır. Yeniden kristalleşme sıcaklığı genelde bir metalin ergime sıcaklığının 2/5’ i kadardır. İşlemin miktar ve süreleri metalin geçirmiş olduğu soğuk şekillendirme derecesine bağlı olarak değişme gösterir.
YUMUŞATMA TAVLAMASI İŞLEMİ
Yöntemin esası çelik içerisinde bulunan düzlemsel yüksek karbon içerikli sert yapıların küresel hale getirilmesine dayanır. Böylelikle çeliğin talaşlı işlenmesi gibi özellikleri daha uygun hale getirilir. Bu işlem ayrıca çeliğin sertleştirme işleminin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesine neden olur; çünkü homojen dağılmış küresel formdaki yüksek karbon içerikli yapılar (sementit ya da grafit) tav sıcaklığında daha iyi bir şekilde çözünür. Alaşımsız çeliklerde karbon içeriği %0,8 karbona kadar olan çelikler 700 0 C civarı; karbon içeriği %0,8 ’den fazla olan çelikler de 800 °C civarında yumuşatma işlemine tabi tutulurlar.
SEMENTASYON (KARBÜRLEME) İŞLEMİ
Yöntemin amacı çelik parçanın (dişli, tırnak vs.) iç yüzeyinin yumuşak, dış yüzeyinin sert yapılması içindir. Böylelikle parçanın dış yüzeyinde aşınma direnci yüksek olurken, iç kısmı da yumuşak olduğu için kırılgan olmaz. Yorulma nedenli kırılmaların çoğu yüzeyde başlayan çatlak ilerlemeleri nedeni ile olduğu için semente olmuş çeliklerin yorulma dayanımı da iyidir. Aynı zamanda yüzeydeki karbon çeliğin bir miktar korozyon dayanımının artmasına sebep olur. %0,20-0,25 oranına kadar karbon içeren çelikler normal durumda sertleştirilemez. Karbon oranı %0,10-0,20 olan çeliklere sementasyon çelikleri adı verilir. Sementasyon işleminde çelikler 900 °C civarına kadar ısıtılarak karbon çözündürebilecek seviyeye getirilir. Dış ortamdan yüksek sıcaklıktaki çeliğe karbon verilerek çeliğin dış yüzeyinin sertleşebilir özellik kazanması sağlanır. Çeliğin yüzeyine karbon verici dış ortam olarak katı, sıvı, gaz ortamlar uygulansa da çoğunlukla gaz ortam uygulanır. Daha sonra ani soğutma ve menevişleme işlemleri ile parça yüzeyinin sertleştirilmesi sağlanır. İşlemde sementasyon süresi uzun tutularak sertleşme derinliği artırılabilir. Bu derinlik olağan işlem süresine göre 0,2- 3 mm arasında değişir.
KARBONİTRASYON İŞLEMİ
Bu yöntemde karbon ile birlikte yüzeye azot da verilir. Azot atomu daha küçük boyutta olduğu için kayma yüzeylerinde direnç oluşturarak sertlik artırabilmede çok etkilidir. İşlem sıcaklıkları ve süreleri sementasyona göre daha az olmasına rağmen karbonitrasyonla az bir derinlikte daha fazla sertliklere ulaşılabilir. Yüksek sıcaklıkta çarpılma riski taşıyan ince ve karışık şekilli parçaların yüzey sertleştirilme yapılması sementasyona göre daha uygundur. Uygulamada genelde yüzeyden itibaren 0,2-0,5 mm sertleşme derinlikleri sağlamak için yapılır. Karbonitrasyonda da sementasyon gibi ardından ani soğutma ve menevişleme işlemleri yapılır.

Fiyat teklifi almak için bize ulaşın.

İhtiyaçlarınıza özel olarak hazırlayacağımız tedarik listeniz için konusunda uzman ekibimizden görüş ve öneri alıp, anında sipariş oluşturabilirsiniz.

İletişim

Adres
Sazlıbosna Mah. Hadımköy Yolu Cad. No:202/3 Arnavutköy İstanbul
Eposta
info@desanisilislem.com